Threin Ottossen

DN Lollands vision for naturen
Den lille natur skal også tilgodeses. De små vandhuller skal plejes, og der bør planlægges ud fra ønsket om en større biodiversitet i de offentlige arealer. De offentlige arealer i landsbyerne kan overdrages til beboernes pasning, branddamme oprenses, parkerne nytænkes og renoveres etc. Muligheden for at færdes i det åbne land bør tilgodeses. Med de mange små bysamfund i Lolland kommune er der behov for naturområder både til de daglige oplevelser og til de længere ture med familien.
DN Lolland planlægger hvert år arrangementer alle kan deltage i, som fx ture til udvalgte dele af kommunen, affaldsindsamling i april og andre arrangementer.
DN Lolland har repræsentanter i forskellige råd og udvalg: Grønt Råd, Brugergrupperne for Maribo Søerne og Nakskov Fjord, m.fl.
DN Lolland arbejder for bevarelsen og beskyttelsen af vores naturressourcer og fredede områder. Det gør vi også når vi afgiver høringssvar til kommune-og regionalplaner. DN Lolland kan også bruge muligheden for at lade en afgørelse prøve ved Natur-og Miljøklagenævnet.
DN Lolland har mulighed for at afgive høringssvar, skrive indsigelser og sagsbehandle på mange forskellige sager og kan på eget initiativ rejse sager og sammen med andre naturinteresserede tage væsentlige emner op med kommunens politikere og embedsmænd.
DN rejste sammen med Lolland Kommune fredning for et stort landskab ved Birket og forhindrede herved at landskabet ødelægges af grusgravning. Denne fredningen har sammen med fredningen ved Ravnsborg og Kragenæs sikret landskabsværdierne til glæde for fremtidige generationer.

Forslag til naturgenopretning

På Lolland er der flere projektmuligheder bl.a.:
Lammehave og Avnede Strand syd for Nakskov kan reetableres som et lavvandet område ved at hæve vandstanden og Ryde og Halsted åer kan igen slynge sig i landskabet. De løber begge ud i Nakskov Inderfjord.
I Saksfjed Inddæmningen kan man kombinere mere ekstensiv drift i landbruget med en let hævning af vandstanden. Dermed vil der opstå overdrev, enge og vådområder, der kan spille sammen med kystklitterne ved Brundragene.
Omkring Maribosøerne bør der genskabes græsningsområder, enge og vådområder. Det gælder området mod sydøst til Musse Mose og mod syd i et bredt strøg fra Røgbølle Sø og ud til kysten.