Teknisk udvalg behandlede sagen d. 12.8.20 - og et flertal valgte  ikke at give tilladelse til rørlægningen.

Link til mødereferatet.

Høring om rørlægning af kommunevandløbet Kanal L-M i
Landvindingslaget Savnsøvig

Det fremgår af projektets detaljerede kortmateriale, at et areal med 7,3 ha efter en rørlægning vil kunne samdrives med et endnu større areal. Endvidere har ejeren alene fremført gener for markdriften som årsag til rørlægningen.

Miljø- og fødevareklagenævnet har fast procedure at se bort fra argumenter fra bredejere som alene beror på landbrugets driftsøkonomiske interesser. Et markareal på 7,3 ha og som i dette tilfælde et regulært markstykke er i sig selv et fornuftigt areal at drifte med nutidens store moderne maskiner.
I tider med hastig strukturudvikling i landbrugserhvervet vil vi komme til at se mange vandløb med en bredejer. En dispensation til rørlægning kan derfor få uheldig virkning på et stort antal mindre åbne vandløb.

DN er imod rørlægning af vandløb. Et åbent vandløb har stor biologisk funktion i et intensivt drevet landbrugsland. Savnsøvig er et åbent lavbundsareal med enkelte kanaler. Kanalerne er vigtige for den beskedne biodiversitet i agerlandet og udgør et sammenhængende system af ledelinjer. Åbne vandløb har positiv effekt på vandkvaliteten gennem iltning og næringsstofomsætning.

DN minder om, at gældende vandløbslov vægter både afstrømning og naturhensyn.
Efter DN’s opfattelse vil en rørlægning være en overtrædelse af biodiversitetsdirektivet.


Med venlig hilsen


Ole Westerholt Jørgensen
Må vi blive orienteret om myndighedens afgørelse.